موجودی به غایت چندش

هر وقت بهم می رسه از یه سوم شخص غائب خیلی تعریف می کنه! فرق نمی کنه اون سوم شخص کی باشه ها! فقط اون شخص من نباشم، کافیه! ناراحت

اگه کسی هم، خدای نکرده، ازم تعریف کنه، فوراً لب و لوچه اش آویزون می شه!

نمی دونم چه اصراری داره که با هم ارتباط داشته باشیم!؟ من که کلاً بد و به درد نخورم. دو زارم نمی ارزم. رفتارم رو هم باید عوض کنم. سواد درست و حسابی هم ندارم. اخلاقم گنده، سلیقه و تیپم هم اوراقه! کلاً موجودی هستم به غایت مزخرف که بارها بارها تو حرفاش به صورت غیر مستقیم به این موضوع اشاره می کنه! ولی باز هم دست از سرم برنمی داره!

واقعاً چرا آیا!؟ سوال

/ 2 نظر / 5 بازدید
انسان

[قلب]عزیز هر وقت اینها را میگه طرف حتما جلو آینه است چرا تو ناراحت میشی[چشمک]