کسی "حوصله" منو ندیده؟!

یه زمانی کتاب می خوندم زیاد اما حالا...

یه زمانی فیلم می دیدم زیاد اما حالا...

یه زمانی به ظاهرم خیلی اهمیت می دادم اما حالا از این که شلوارمو تو سرم نمی پوشم واقعاً خدا رو شاکرم!

یه زمانی همیشه اتاقم مرتب و تمیز بود اما حالا برای نشستن جا ندارم تو اتاقم!

یه زمانی لباسام همه رخت آویز و کاور داشت اما حالا...

یه زمانی کتابام به ترتیب حروف الفبا تو کتابخونم بود اما حالا...

/ 1 نظر / 6 بازدید
دایی حسین

سلام دایی جان آپم خوشحال میشم بیای تنها ماندن سرنوشت تمام راه های بزرگ است این سرنوشتی است که اغلب برآن تاسف می خورندمن باید بگویم که از سرنوشت های دیگراسف انگیز تر نیست[گل]