از پاریز تا پاریس

چاپ قبل از انقلاب

جالب ترین منظره ای که در برابر این ایوان بلند می توان دید دو تا سیاه چادر (پلاس) صحرایی عربی است که سازمان جلب سیاحان عراق، المصایف صلحه و اﻟﺴﻴﺎحه، برای تماشا و پذیرایی سیاحان زده است. این دو تا چادر که مرکز پول درآوردن است و محل فروش کارهای دستی امریکایی پسند مجموعاً به اندازه ده تا از خشت های کاخ وزن و ارزش ندارد. شاید مقصود عبرت روزگار است که ببین چادر عرب بیابانی در برابر کاخ ساسانی چگونه سر برافراشت و اکنون در آن ایوان مار و موش می زایند و در این سیاه چادر سیمین تنان آسمانی چشم امریکایی و آلمانی و سوئدی دست می زنند و پای می‌افشانند و هر کسی پنج روز نوبت اوست.

الهی العفو!

...

چاپ بعد از انقلاب

جالب ترین منظره ای که در برابر این ایوان بلند می توان دید دو تا سیاه چادر (پلاس) صحرایی عربی است که سازمان جلب سیاحان عراق، المصایف صلحه و اﻟﺴﻴﺎحه، برای تماشا و پذیرایی سیاحان زده است. این دو تا چادر که مرکز پول درآوردن است و محل فروش کارهای دستی امریکایی پسند مجموعاً به اندازه ده تا از خشت های کاخ وزن و ارزش ندارد. شاید مقصود عبرت روزگار است که ببین چادر عرب بیابانی در برابر کاخ ساسانی چگونه سر برافراشت و اکنون در آن ایوان مار و موش می زایند و در این سیاه چادر سیمین تنان آسمانی چشم امریکایی و آلمانی و سوئدی چای می خورند و هر کسی پنج روز نوبت اوست.

/ 0 نظر / 9 بازدید