من، آوا و عدس ها!

یه ظرف پر از عدس تو آشپزخونه هست، خوهرزادم همشو می ریزه رو زمین، خواهرم دعواش می کنه، آوا هم با گریه میاد تو اتاق من...

من: آوا چی شده؟

آوا: مامانم منو دعوا کرد!

من: چرا؟

آوا: آخه عدسا رو ریختم زمین...

من: عمداً ریختی؟

آوا: آره!نیشخند

من: تعجب

/ 1 نظر / 3 بازدید